RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek wynikający z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016r.
( Dz. U.UE.L. z 2016r. NR 119 str. 1 z późn.zm.) dalej RODO informuję , że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, telefon:          17 74 92 720, e-mail kancelaria@coj.powiat-mielecki.pl, reprezentowane przez  Dyrektora- Panią Annę Adamczyk.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec jest Pani Paulina Hul,
   e-mail: iodo@coj.powiat-mielecki.pl, telefon: 17 74 92 726.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania do którego dane osobowe zostały zebrane  i mogą być udostępnione:
 4. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
 5. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 7. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
 8. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, które dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
 9. art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 10. art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych ( zgodnie
  z art.15 RODO) ;
 • sprostowania swoich danych ( zgodnie z art.16 RODO);
 • usunięcia danych osobowych ( w okolicznościach zawartych w art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach zawartych
  w art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych ( w sytuacji określonej w art. 20 RODO );
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ( art.21 RODO jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art.6 ust.1 lit. e lub f- RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. ( 22 860 70 86 );
 • cofnięcia zgody  na przetwarzanie danych osobowych ( jeśli przetwarzanie odbywa się na takiej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od zadania dla którego dane osobowe zostały zebrane,
 • Pani/Pana dane nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).