Deklaracja dostępności COJ


Wstęp deklaracji

Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 17 749 27 20
E-mail: kancelaria@coj.powiat-mielecki.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki, które nie zostały wytworzone w Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego są wyłączone z dostępności
  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie www

Strona Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Duda kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 749 27 20  oraz mailowo kancelaria@coj.powiat-mielecki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna Siedziba. Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego (ul. Wyspiańskiego) oraz bocznego (Komenda Powiatowa Policji w Mielcu) prowadzą schody oraz pochylnie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście boczne ma zainstalowane drzwi przesuwne oraz obok znajduje się winda. W windzie są nadawane komunikaty głosowe oraz są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Kancelaria znajduję się w pomieszczeniu nr 305  na III piętrze budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują na każdym piętrze w budynku.

Z tyłu budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono obok pochylni prowadzącej do wejścia bocznego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 426, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W Centrum Obsługi Powiatu Mieleckiego nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.